VERBİS BİLDİRİMİ NEDİR , NE DEĞİLDİR?

VERBİS; KVKK UYUM Çalışmalarından birisi olan Veri Envanteri doğrultusunda, Verilerin  türü, süresi, kullanım yeri ve amacının belirtildiği, idari ve teknik tedbirlerin türlerinin açıklandığı, bildirim aşamasıdır. Bu aşama görüldüğü gibi SON AŞAMADIR.

Yani VERBİS BİLDİRİMİNE KADAR BİR ÇOK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

KVKK VERBİSTEN İBARET DEĞİLDİR... VERBİS SONUÇTUR.

VERBİSTEN BİLDİRİMDEN  İSTİSNA OLANLAR

 2018/32 sayılı KVK Kurul Kararı 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de;

2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sayfa 11 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

e) Gümrük müşavirleri,

f) Arabulucular,

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Bu kapsamdaki veri sorumluları kayıt yükümlüsü olmamakla birlikte VERBİS’e kayıt yaptırmaları mümkündür.

Bununla birlikte, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olma durumunun Kanun hükümlerinden de istisna olmak anlamına gelmediği unutulmamalıdır.

Dolayısıyla Türkiye'de Veri İşleyen, Yurt İçi veya Yurt dışına Veri Paylaşan / Aktaran tüm işletmelerin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

VERBİS KAPSAMINDA OLMAMAK, HİÇBİR İŞ VE HİZMET YAPMAMAK DEĞİLDİR...!!!

Ali Selman ELVER

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

+90 212 853 30 34   + 90 555 886 94 60

 

Paylaş