VERİ SORUMLUSU 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır.

Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir.

Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında kavram kargaşası olmaması adına İşveren tanımı yerine VERİ SORUMLUSU denmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması kanunu Uyum ve Uygulama alanı işyerlerinin Vergi numaraları üzerine kurulmuş bir sistemdir.

Dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu işverene, şirket ortaklarının, çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin, ziyaretçilerin, potansiyel müşterilerin, web sayfası, e-posta veya diğer iletişim yolları (sözlü, yazılı, görsel ) ile şirket ile bağlantı kuran kişilerin birbirlerine kişisel verilerini iletmesi sonucu veri güvenliğinin sağlanması görevini vermiştir. 

Bağlantıda olunun diğer kişilerde müştereken veri güvenliği zincirini sağlayarak, sadece verilerin amaçları doğrultusunda izin verilen kişilerce kullanılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Detay bilgi için lütfen Uzmanlarımızla iletişime geçiniz...

Paylaş